<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GJØDSLING TIL KORN

Bernt Hoel, Yara Norge

En ny vekstsesong nærmer seg. De siste årene har det vært god avlingsframgang i norsk korndyrking. På landsbasis, om vi ser bort fra 2018, har det vært bra kornår helt fra 2014. Skal du oppnå et godt resultat må du sørge for at plantene har tilgang til riktig mengde næringsstoff i et balansert forhold når det trengs.


Yara Norge sitt gjødselsortiment og strategiene vi anbefaler er tilpasset norsk jordsmonn, og gir deg de beste muligheter for å utnytte årets avlingspotensial og ivareta jordas fruktbarhet på sikt.


Riktig gjødsling er viktig for et godt resultat. En annen viktig forutsetning for suksess i plantedyrking, er et godt rotsystem. Du må gjøre en systematisk innsats for å sikre gode forhold for rotvekst, og stikkord i denne sammenheng er gunstig jordstruktur, god drenering og riktig pH.


GJØDSELTYPER OG STRATEGIER

Gjødslingsplanen holder orden på forutsetningene på skiftene dine og er utgangspunkt for innkjøp av gjødsel til årets gjødsling. Men tilpasninger til de aktuelle forholdene underveis i sesongen er nødvendig for å optimalisere avlingene.


Fullgjødsel® 22-3-10 og Fullgjødsel® 20-4-11 er gjødseltyper godt tilpasset vårgjødsling til korn. Videre er Fullgjødsel® 25-2-6 fin i kombinasjon med husdyrgjødsel på arealer med god fosfor- og kaliumstatus. I tillegg til nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) bidrar Fullgjødsel med svovel (S), magnesium (Mg) og bor (B).


Delt gjødsling er en god strategi for å synkronisere og tilpasse tildelingen til plantenes behov. Dette gjelder alle kornarter. Anbefalt delgjødslingstidspunkt i bygg og havre er fra avsluttende busking, rett før stråstrekning. I vår- og høsthvete anbefales, i tillegg til vårgjødsling, to delgjødslinger der den første utføres rett før stråstrekning og den andre i vekstfasen fra flaggblad til aksskyting.

skjermbilde-2020-03-27-kl-125548


OPTI-NSTM 27-0-0 (4S) og SULFAN® 24-0-0 (6S) er gjødseltyper godt tilpasset delgjødsling, da de i tillegg til nitrogen, også sørger for nødvendig svoveltilgang. KalksalpeterTM er et alternativ for å få i gang veksten i en sturende åker, det kan være for eksempel ved gulning, som et resultat av N-utvasking eller tap til luft ved denitrifikasjon, etter store nedbørsmengder.


I tillegg til standardstrategiene nevnt over må behovet for eventuell tilleggsgjødsling vurderes helt fram til aksskyting. Forsøk viser at man får avlingsrespons også ved sein gjødsling dersom åkeren har behov. Det er en myte at man kun oppnår økt proteininnhold når man gjødsler ved seine vekststadier.

 
Ved delt gjødsling vil ofte vårgjødsling med Fullgjødsel® 20-4-11 være nødvendig for å sikre nok P og K, ettersom disse næringsstoffene vanligvis ikke gis ved delgjødslingen. Mer uforutsigbare nedbørsforhold gjør delt gjødsling mer aktuelt enn det var tidligere. Dette både for å redusere faren for utvasking og sikre at avlingspotensialet utnyttes best mulig. Målet er at mest mulig av gjødsla kommer plantene til gode, det er bra både for avling, lommebok og milj

HØYT POTENSIAL

Som nevnt innledningsvis har det vært en rekke gode kornår i seinere tid. Det er ingen enkeltfaktor som forklarer dette. Vekstforholdene har i det store og hele vært gunstige, mange korndyrkere har tatt gode grep når det kommer til drenering, jordstruktur og kalking, og det har vært store framskritt når det gjelder avlingspotensialet i moderne kornsorter. Når disse forutsetningene er innfridd, kan toppavlingene hentes ut ved hjelp av riktige gjødslings- og planteverntiltak til rett tid.

 
Forsøk med de nyere sortene i bygg har vist at dagens sorter under gode vekstforhold har en meget god evne til å respondere på økt gjødsling. I byggforsøk som ble utført i 2017 under gode vekstforhold hos NIBIO på Apelsvoll, responderte alle sortene med meravlinger som varierte fra 65 til 110 kg korn/daa for å øke delgjødslingen fra 3 til 6 kg N/daa. I dette forsøket ble det gitt 50 kg/daa med Fullgjødsel 20-4-11 ved såing, mens delgjødsling ble utført ved sein busking med OPTI-NS 27-0-0 (4S). Dette viser hvor lønnsom en optimalisert gjødsling kan være i disse høytytende sortene.


Lykke til med våronna og vekstsesongen.

 

Les om helgjødsel her

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.