Havre

Havre er den arten som gir mest igjen for moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig er havre en meget god vekst å dyrke i omløp med bygg og hvete med tanke på sanering av sykdommer som overvintrer i jorda.

Havredyrkingen i Norge har hatt utfordringer de siste årene. Mykotoksin-­problematikk har vært et tema både i kraftfôrindustrien og i såvaresammenheng. Det arbeides intenst på mange hold for å løse ukjente sammenhenger som påvirker innholdet fusarium og mykotoksiner i havre. Vårt sortsutvalg framover vil avhenge mye av motstandsevnen mot fusarium.

Les mer om havre

Se hele vårt såkornsortiment

RINGSAKER

Ringsaker har vært i markedet i flere år, og har fortsatt sin andel av det tidlige havremarkedet. Sorten har bra stråstyrke, lavt skallinnhold og høy hl-vekt. Sjøl med veksttid betydelig kortere enn Belinda, så ligger Ringsaker bare like bak Belinda i avling. Med bakgrunn i sortens tidlighet og avlingsnivå vil vi si at Ringsaker er en meget interessant sort som forgrøde til høstkorn.

Veksttid: 108 dager.

Såmengde: 20-22 kg/daa.

ODAL

Odal er vårt tilbud i det halvtidlige sortimentet. Sorten ligger noe under Belinda i avling, men har en meget interessant kornkvalitet. Odal har lavt skallinnhold, og både hl-vekt, proteininnhold og fettinnhold er på et nivå som tilsier god fôrverdi. Det kan også nevnes at Odal i forsøk har vist lavt angrep av fusarium, og dermed lavt innhold av mykotoksinet DON.

Veksttid: 110 dager.

Såmengde: 20-22 kg/daa.

VINGER

Vinger er et interessant tilskudd i det halvseine havresortimentet. Sorten har litt kortere veksttid enn Belinda, og har i verdiprøvingen vist avlingstall på høyde med Belinda. Vinger har langt, stivt strå, og sorten viser laveste legdeprosent blant markedssortene over år. Motstandsevnen mot fusarium er relativt god, og innholdet av mykotoksinene T2-HT2 og DON er lavere enn for de fleste sammenlignbare sortene.

Veksttid: 112 dager.

Såmengde: 20-22 kg/daa.

BELINDA

Belinda er vårt tilbud i det seine havresortimentet. Sorten er yterik og kornkvaliteten er god med middels skallprosent. Belinda gjør det bra over hele dyrkingsområdet. I fuktige somre har vi sett en del fusarium i sorten, noe som i sin tur har ført til høye toksinverdier.

Veksttid: 114 dager.

Såmengde: 21-23 kg/daa.

NEMESIS

Nemesis betegner vi som en spesialsort i sortimentet ettersom sorten har mot- standsevne mot havrecystenematode.

Sorten er mye lik Belinda rent dyrkingsteknisk, men ligger noe under Belinda i avling.

 

Veksttid: 114 dager.

Såmengde: 22-24 kg/daa.