Havre

Havre er den arten som gir mest igjen for moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig er havre en meget god vekst å dyrke i omløp med bygg og hvete med tanke på sanering av sykdommer som overvintrer i jorda.

Havredyrkingen i Norge har hatt utfordringer de siste årene. Mykotoksin-­problematikk har vært et tema både i kraftfôrindustrien og i såvaresammenheng. Det arbeides intenst på mange hold for å løse ukjente sammenhenger som påvirker innholdet fusarium og mykotoksiner i havre. Vårt sortsutvalg framover vil avhenge mye av motstandsevnen mot fusarium.

Under finner du våre hovedsorter. Se hele havresortimentet vårt her.

ODAL

Odal ligger noe under de senere sortene i avling, men har en meget interessant kornkvalitet. Sorten har lavt skallinnhold, og både hektolitervekt, protein- og fettinnhold er på et nivå som tilsier god fôrverdi. Odal har i forsøk vist et lavt angrep av fusarium, og har dermed et lavt innhold av mykotoksinet DON.

Veksttid: 110 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

RINGSAKER

Ringsaker har vært i markedet i flere år, og
har fortsatt sin andel av det tidlige havremarkedet. Sorten har god stråstyrke, lavt skallinnhold og høy hektolitervekt. Selv med veksttid betydelig kortere enn de senere havresorter, så ligger Ringsaker like bak avlingsmessig. Med bakgrunn i sortens tidlighet og avlingsnivå vil vi si at Ringsaker er en meget interessant sort som forgrøde til høstkorn.

Veksttid: 108 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

VINGER

Vinger har litt kortere veksttid enn Belinda, og har i verdiprøvingen vist avlingstall på samme nivå. Den har langt, stivt strå, og sorten viser laveste legdeprosent blant markedssortene over år. Motstandsevnen mot fusarium er relativt god, og innholdet av mykotoksinene T2-HT2 og DON er lavere enn for de fleste sammenlignbare sorter.

Veksttid: 112 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Mo (nyhet)

Mo er vårt nyeste tilbud innen havre. Sorten viser gode avlingstall og har god motstandsevne mot havrebrunflekk. Den kan være noe mottagelig for DON, mens noe sterkere mot HT2 og T2. Stråstyrken er middels, og en god åker bør vekstreguleres. Sorten er under oppformering.

Veksttid: 110 dager

Såmengde: 21-23 kg/daa