<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">


Åpenhetsloven - redegjørelse fra fiskå mølle

 

Som en ansvarlig virksomhet tar Fiskå Mølle-konsernet sitt samfunnsansvar på alvor. Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet på en etisk og bærekraftig måte. I samsvar med kravene i Åpenhetsloven §5, ønsker vi å gi en redegjørelse om våre praksiser og tiltak innenfor grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og ansvarlig forretningspraksis.

Fiskå Mølle er et landsomfattende konsern med sitt hovedvirke innenfor produksjon og distribusjon av kraftfôr, gjødsel og andre driftsmidler til det norske landbruket. Vårt hovedkontor er lokalisert på Fiskå, og vi har produksjonsanlegg på Vestlandet, Østlandet og Midt-Norge, samt distribusjons- og lagersteder over hele landet. Fiskå Mølle har som en del av prosjektet med Åpenhetsloven oppdatert rutiner og praksis for aktivitetsvurderinger i tråd med krav i Åpenhetsloven. I tillegg har vi blant annet gjennomgått og oppdatert plan for revisjon av leverandører basert på risikovurderinger.

Innkjøpsprosessen og risikovurderinger av leverandører er viktig i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Derfor har vi implementert tiltak for å identifisere og håndtere eventuelle risikoer knyttet til disse områdene. Vi gjennomfører jevnlige vurderinger og kontroller av våre leverandører for å sikre at de opererer i samsvar med relevante retningslinjer og standarder. Vi jobber tett med våre leverandører for å sikre at de overholder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi krever dokumentasjon som bekrefter at deres praksis er i samsvar med våre standarder, og vi vil oppfordre dem til å forbedre sin egen praksis dersom det er nødvendig. Vi legger OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv til grunn for vårt arbeid.

Basert på våre vurderinger innebærer vår virksomhet i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser på områdene grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kompetente, fornøyde og engasjerte medarbeidere er en av våre viktigste innsatsfaktorer. Fiskå Mølle er kjent for å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har konkurransedyktige betingelser i alle stillingskategorier og tilrettelegger for en god balanse av arbeidshverdagen. Konsernet har ingen restriksjoner for egne ansatte når det gjelder organisering i fagorganisasjoner. Vi er imidlertid oppmerksomme på at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av utenlandske råvarer. For å minimere eventuell negativ påvirkning, søker Fiskå Mølle i størst mulig grad å handle gjennom større anerkjente og velrennomerte distributører, som igjen har strenge krav og god oppfølging av sine underleverandører. Vi følger nøye med på våre leverandører og stiller krav til dokumentasjon for å sikre at de oppfyller våre standarder og retningslinjer. Som en del av arbeidet i forbindelse med Åpenhetsloven er selskapets dokument for Etiske retningslinjer for leverandører / Suppliers code of conduct oppdatert med ytterligere informasjon, krav og retningslinjer for både å dekke krav til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, men også til å dekke FNs andre prinsipper. Konsernet er per nå ikke kjent med brudd på krav til menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, hverken internt eller i leverandørledd.

Vi har implementert et omfattende kvalitetssikringssystem for å sikre at våre produkter oppfyller de høyeste standarder for kvalitet, miljøhensyn og bærekraft. Vårt sterke fokus på sporbarhet og oppfølging av leverandører bidrar til at våre råvarer og ingredienser blir produsert på en ansvarlig måte.

Vår "Policy for ansvarlig virksomhet og menneskerettigheter" er også oppdatert, vedtatt og forankret i organisasjonen. Vi har følgende retningslinjer for å sikre ansvarlig praksis:

Policy for ansvarlig virksomhet og menneskerettigheter

Fiskå Mølle AS med datterselskaper forplikter seg til å drive virksomheten på en ansvarlig måte og respektere menneskerettighetene i all vår virksomhet. Vi legger til grunn følgende retningslinjer for å sikre ansvarlig praksis:

FNs menneskerettigheter

Vi støtter FNs menneskerettigheter og vil følge disse i all vår virksomhet. Vi erkjenner vår plikt til å respektere menneskerettighetene og bidra til å fremme og styrke menneskerettighetene i samfunnet.

Forventninger til organisasjonen og leverandører

Vi forventer at alle ansatte, datterselskaper og leverandører etterlever følgende standarder:

  • Ikke diskriminere ansatte, samarbeidspartnere eller kunder på grunnlag av rase, religion, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse eller seksuell orientering.
  • Sørge for en trygg arbeidsplass og ta ansvar for å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet.
  • Respektere arbeidstakernes rettigheter til frihet og organisering, og tilby rimelige arbeidsforhold og konkurransedyktige lønnsvilkår.
  • Beskytte miljøet og redusere vår påvirkning på klimaendringer og andre miljøproblemer.

Oppfølging av brudd på retningslinjer

Vi vil undersøke og håndtere alle rapporterte brudd på våre retningslinjer. Vi vil iverksette tiltak for å avhjelpe situasjonen, rette opp feil og hindre fremtidige brudd.

Retningslinjer for rapportering av brudd på retningslinjer

Vi oppfordrer alle interessenter, inkludert ansatte, leverandører, kunder og samfunnet forøvrig, til å rapportere brudd på våre retningslinjer. Rapportering kan gjøres til daglig leder. Vi vil behandle alle rapporter konfidensielt og håndtere dem på en seriøs og rettferdig måte.

Fiskå Mølle er stolt over å bidra til landbruket og til det lokale næringslivet der vi opererer. Vi søker å skape gode arbeidsforhold og støtte lokal verdiskaping og sysselsetting. Vi er også engasjert i samarbeid med lokale organisasjoner og bidrar til ulike samfunnsinitiativer som fremmer bærekraftig utvikling og velferd. Gjennom våre tiltak og engasjement for ansvarlig praksis, ønsker Fiskå Mølle å være en pålitelig og positiv kraft i landbruket, bidra til et bærekraftig samfunn og sikre en sunn og fremtidsrettet næring for kommende generasjoner.

For henvendelser relatert til Åpenhetsloven, ta kontakt på e-post: post@fiska.no