Bygg

Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet.

Det er en viss forskjell i dyrkingsegenskapene mellom seksradsbygg og toradsbygg. Seksradsbygg er normalt tidligere enn toradsbygget, mens toradsbygget er mer kravfullt med tanke på vekstforholdene, blant annet pH tilstanden i jorda. Toradsbygg har normalt høyere avlingspotensiale enn seksradsbygg. Normalt er værresistensen bedre i toradsbygg enn i seksradsbygg. Det vil si at kornet tåler å stå ute lenger i moden tilstand. Under vanskelige innhøstingsforhold er dette å anse som en svært positiv egenskap for toradsbygget.

Les mer om bygg 

Se hele vårt såkornsortiment

BRAGE

Brage er tilbudet vårt i det halvtidlige seksradssortimentet. Over år har Brage gitt høy og stabil avling i hele dyrkingsområdet. Stråstyrken er god, mens stråkvaliteten kunne vært bedre. Sjukdomsmessig er sorten relativt sterk mot de fleste soppsjukdommene. Med sine gode dyrkingsegenskaper og høye avlingstall har Brage blitt en dominerende seksradssort i hele dyrkingsområdet.

Veksttid: 104 dager.

Såmengde: 18-20 kg/daa.

HEDER

Heder er seksradsbygg i det litt tidlige sortimentet. Er meget stråstiv, sterk mot mjøldogg og bygg brunflekk, men noe svak mot spragleflekk. Heder er storkornet, har høy hl-vekt og middels proteininnhold.

Veksttid: 104 dager

Såmengde: 19-22 kg/daa.

RØDHETTE

Rødhette er nyheten i seksradssortiment, og har fått navnet ut i fra sin rødlige aksfarge. Sorten er sein, og avlingspotensialet er svært høyt, faktisk på linje med de seine toraderne. Dyrkningsteknisk viser Rødhette gode egenskaper. Stråstyrken er god, og sorten er sterk mot de vanlige bladflekksjukdommene med unntak av grå øyeflekk. Proteininnholdet er lavt, noe som nok kan relateres til avlingsnivået.

Veksttid: 109 dager.

Såmengde: 18-20 kg/daa.

SALOME

Salome er en halvsein og intensiv toradssort med meget høyt avlingspotesiale. Stråkvaliteten og -styrken er god. Hlvekt og tusenkornvekt er middels høy. Salome er resistent mot mjøldogg (mlo-resistens) og er sterk mot bladflekksjukdommer. Sorten har bred resistens mot havrecystenematoder. Salome er så langt ikke verdiprøvd i Norge, så vår omtale er basert på svenske forsøk og praktiske erfaringer fra norsk dyrking.

Veksttid: 110 dager.

Såmengde: 20-24 kg/daa.

ARILD

Arild ble godkjent i 2016, og er en tidlig toradssort. Veksttida ligger mellom Brage og Rødhette. Sorten er spesiell ved at den har et relativt høyt avlingspotensiale sjøl om den er tidlig. Kornkvaliteten er god med høy hl-vekt og tusenkornvekt. Sorten er sterk mot de vanligste sjukdommene. Strået er langt og litt for mjukt, så Arild bør vekstreguleres. Vi ser for oss at dette er en sort for Midt-Norge.

Veksttid: 108 dager.

Såmengde: 20-22 kg/daa.

THERMUS

Thermus er en sein toradssort med meget høyt avlingspotensiale. Sorten har i forsøksperioden 2014-2016 ligget 5-6% over Fairytale i avling. Thermus er sterkt mot de vanlige bladflekksjukdommene. Hl-vekta er middels høy. Sorten er noe stråsvak, og bør derfor vekstreguleres for å unngå legde.

Veksttid: 113 dager.

Såmengde: 23-25 kg/daa.

RGT PLANET

RGT Planet, er en sein toradssort som er prøvd i norske forsøk de siste tre åra, men ikke blitt godkjent. Vi velger likevel å markedsføre sorten da den har gode dyrkingstekniske egenskaper gjennom god stråstyrke og stråkvalitet. Sorten er storkorna, og avlingsmessig ligger RGT Planet på linje med Thermus.

Veksttid: 115 dager.

Såmengde: 22-24 kg/daa.

BENTE

Bente er vårt nye tilskudd i toradssortimentet. Sorten er sein, men har et svært høyt avlingspotensiale.

Sjukdomsresistensen er god, og sorten har Mloresistens mot Mjøldogg.

Sorten er under oppformering, og vil ikke være i ordinært salg før neste sesong.

Veksttid: 111 dager


Såmengde: 22-24 kg/daa