Sør-Norge

Fiskå Mølle kan tilby deg et rikt utvalg av frøblandinger. Blandingene er et resultat av samarbeidet vårt med deg som kunde, vår hovedleverandør Strand Unikorn, interesseorganisasjoner, Norsk landbruksrådgiving og Nibio, samt av feltforsøk.

Under finner du hovedtypene våre. 

Se hele vårt såvaresortiment her.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker, så finner vi ut hvilken blanding som passer best for deg!

 

NR: 12

Surfôr, beite og høy.

En god blanding uten kløver. Består av yterike sorter, nå også med Liljeros.  Passer godt  til både høy og høyensilage. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen også godt egnet til beiting.

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

 

NR: 13

Surfôr og beite (evt. høy).

En vinterherdig og allsidig kombinasjonsblanding med kløver og yterike sørlige sorter. Passer godt og brukes mye i hele Sør-Norge. Inneholder både engrapp og hvit- og rødkløver, noe som gjør den godt egnet til produksjon av både surfôr og høy og kombinasjoner slått/beite.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 14

Surfôr (evt. høy).

En yterik blanding med kløver. Den er en av våre mest populære surfôr blandinger for hele Sør-Norge. Kombi- nasjonen timotei, engsvingel og rødkløver gir ved riktig slåttetidspunkt et svært godt surfôr til både storfe og småfe.

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

NR: 15

Surfôr (evt. beite).

En svært god surfôrblanding med en mindre andel kløver og flerårig, norsk raigras. Den er tilpasset de klimatisk bedre strøkene i Sør-Norge og langs kysten. Andelen raigras gir god gjenvekstevne, hever kvaliteten og bedrer smakeligheten på fôret uten at det dominerer.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 16

Beite (evt. surfôr).

Denne blandingen er endret i forhold til tidligere. Blandingen er nå rettet mot intensivt beitebruk og passer best i de klimatisk beste strøkene i Sør-Norge og langs kysten. Blandingen består av 50-60 % raigras av ulike typer/sorter, i tillegg til andre gode beitegras som engsvingel, engrapp og hvitkløver. Den lille andelen med timotei er kun med som en type dekkvekst i år.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 19

Surfôr og beite.

En raigrasbasert blanding med gode sorter pluss hvitkløver. Best egnet til kortvarig eng i lavereliggende kystnære områder i Sør-Norge. Spesielt for intensiv drift og hyppige slåtter/avbeitinger. Passer godt til reparasjon, vedlikeholdssåing og våtsåing. Brukes en del i Rogaland. Passer ikke som gjenlegg i korn til modning pga. andelen westervoldsk raigrassom går i strå i såingsåret.

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

NR: 21

Surfôr.

En varig og svært tørkesterk spesialblanding med bladfaks. Den er mye brukt i Gudbrandsdalen, men interessen øker også hos de som ønsker en varig eng. Timotei er med i blandingen siden bladfaks etablerer seg seint, og gir tett bestand først etter ett til to år. Nå også med rødkløver. Den må høstes tidlig for å opprettholde god kvalitet.

Såmengde: 3,0-5,0 kg/daa

NR: 23

Surfôr og beite.

En spesialblanding som domineres av de mest vintersterke raigras- sortene i markedet. I tillegg inneholder den en stor andel norsk raigras. Den er godt egnet til våtsåing, reparasjon, fornying og forlengelse av eksisterende eng og beite, og til kortvarig eng. Den er tilpasset områder med intensiv drift i lavereliggende kyststrøk. Den brukes ellers mye på Sør-Vestlandet, og kan være et alternativ til Strand nr. 19.

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

NR: 25

Surfôr.

En spesialblanding som ligner frøblanding nr. 15, men er uten kløver. Bestående nå av både Liljeros og Grindstad. Brukes mye på Sør-Vestlandet, men går ellers godt i de klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs kysten. Gir store avlinger.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 27

Surfôr.

En ny type «svingelblanding» med 70 % sorter av yterike strandsvingeltyper pluss en andel engsvingel mm.. og uten timotei. Dette er en kombinasjonsblanding tilpasset intensiv slått-/ beitebruk. Den er sammensatt i samråd med NLR Rogaland, men kan brukes i de lavere- liggende områdene i hele Sør-Norge og langs kysten til Nordland. Blandingen vil tåle beiting av hjort bedre enn timoteibaserte blandinger.

Såmengde: 4,0-5,0 kg/daa