Sør-Norge

Fiskå Mølle kan tilby deg et rikt utvalg av frøblandinger. Blandingene er et resultat av samarbeidet vårt med deg som kunde, vår hovedleverandør Strand Unikorn, interesseorganisasjoner, Norsk landbruksrådgiving og Nibio, samt av feltforsøk.

Under finner du hovedtypene våre. 

Se hele vårt såvaresortiment her.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker, så finner vi ut hvilken blanding som passer best for deg!

 

NR: 12

Surfôr, beite og høy.

En god blanding uten kløver. Består av yterike sorter, nå også med Liljeros.  Passer godt  til både høy og høyensilage. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen også godt egnet til beiting.

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

 

NR: 13

Surfôr og beite (evt. høy).

En vinterherdig og allsidig kombinasjonsblanding med kløver og yterike sørlige sorter. Passer godt og brukes mye i hele Sør-Norge. Inneholder både engrapp og hvit- og rødkløver, noe som gjør den godt egnet til produksjon av både surfôr og høy og kombinasjoner slått/beite.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 14

Surfôr (evt. høy).

En yterik blanding med kløver. Den er en av våre mest populære surfôr blandinger for hele Sør-Norge. Kombinasjonen timotei, engsvingel og rødkløver gir ved riktig slåttetidspunkt et svært godt surfôr til både storfe og småfe.

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

NR: 15

Surfôr (evt. beite).

En svært god surfôrblanding med en mindre andel kløver og flerårig, norsk raigras. Den er tilpasset de klimatisk bedre strøkene i Sør-Norge og langs kysten. Andelen raigras gir god gjenvekstevne, hever kvaliteten og bedrer smakeligheten på fôret uten at det dominerer.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 16

Beite (evt. surfôr).

Denne blandingen ble endret i 2022. Blandingen er nå rettet mot intensivt beitebruk og passer best i de klimatisk beste strøkene i Sør-Norge og langs kysten. Blandingen består av 50-60 % raigras av ulike typer og vekstrytme, i tillegg til andre gode beitegras som engsvingel, engrapp og hvitkløver.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 19

Surfôr og beite.

En raigrasbasert blanding med mange gode sorter, og med hvitkløver. Den er best egnet til kortvarig eng i lavereliggende, kystnære områder i Sør-Norge. Den er særlig egnet for intensiv drift og hyppige slåtter/ beitinger. Den passer også godt til reparasjon, vedlikeholdssåing og til våtsåing over hele landet. Den passer ikke til gjenlegg i korn til modning, på grunn av andelen westerwoldsk raigras som går i strå i såingsåret.

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

NR: 21

Surfôr.

En varig og svært tørkesterk spesialblanding med bladfaks. Den er mye brukt i Gudbrandsdalen, men interessen øker også hos de som ønsker en varig eng. Timotei er med i blandingen siden bladfaks etablerer seg seint, og gir tett bestand først etter ett til to år. Nå også med rødkløver. Den må høstes tidlig for å opprettholde god kvalitet.

Såmengde: 3,0-5,0 kg/daa

NR: 23

Surfôr og beite.

En spesialblanding som domineres av de mest vintersterke raigrassortene i markedet. I tillegg inneholder den en stor andel norsk raigras. Den er godt egnet til våtsåing, reparasjon, fornying og forlengelse av eksisterende eng og beite, og til kortvarig eng. Den er tilpasset områder med intensiv drift i lavereliggende kyststrøk. Den brukes ellers mye på Sør-Vestlandet, og kan være et alternativ til nr. 19.

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

NR: 25

Surfôr.

En spesialblanding, som ligner nr. 15, men uten kløver. Den består av både Liljeros og Grindstad. Blandingen brukes mye på Sør-Vestlandet, men går godt i de klimatisk bedre stedene i Sør-Norge og langs kysten. Den gir store avlinger.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 27

Strandsvingel Pluss - surfôr og beite.

En type «svingelblanding» med 70 % sorter yterike strandsvingeltyper pluss en andel engsvingel mm. og uten timotei. Dette er en kombinasjonsblanding tilpasset intensiv slått-/ beitebruk. Den er sammensatt i samråd med NLR Rogaland, men kan brukes i de lavereliggende områdene i hele Sør-Norge og langs kysten til Nordland. Blandingen vil tåle beiting av hjort bedre enn timoteibaserte blandinger.

Såmengde: 4,0-5,0 kg/daa