<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">


Etiske retningslinjer for leverandører til Fiskå Mølle

 

1. Innledning

Fiskå Mølle er forpliktet til å drive sin virksomhet på en ansvarlig og etisk måte. Som en del av dette engasjementet forventer vi at våre leverandører også deler våre verdier og overholder høye etiske standarder. Disse etiske retningslinjene for leverandører oppsummerer forventningene og kravene til våre leverandører for å sikre ansvarlige forretningspraksiser.

2. Overholdelse av FNs prinsipper

Fiskå Mølle forventer at alle leverandører overholder FNs prinsipper, inkludert, men ikke begrenset til, FNs universelle menneskerettighetserklæring, FNs globale pakt og relevante internasjonale konvensjoner og standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljøvern og antikorrupsjon.

3. Overholdelse av Fiskå Mølle sin "Policy for ansvarlig virksomhet og menneskerettigheter"

Leverandører må følge Fiskå Mølle sin "Policy for ansvarlig virksomhet og menneskerettigheter". Denne policyen fastsetter vår forpliktelse til å respektere menneskerettighetene og drive virksomheten på en ansvarlig måte. Policyen inneholder følgende hovedelementer:

  1. Respekt for menneskerettigheter: Leverandører må respektere og verne om grunnleggende menneskerettigheter for deres ansatte, interessenter og samfunn berørt av deres virksomhet.
  2. Ikke-diskriminering: Leverandører må ikke diskriminere ansatte, samarbeidspartnere eller kunder basert på rase, religion, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse eller seksuell orientering.
  3. Helse og sikkerhet: Leverandører må tilby en trygg og sunn arbeidsplass og sørge for velferd og sikkerhet for sine ansatte.
  4. Arbeidsrettigheter: Leverandører må respektere arbeidstakernes rettigheter til organisering og kollektive forhandlinger. De skal tilby rettferdige arbeidsforhold og konkurransedyktig godtgjørelse.
  5. Miljøansvar: Leverandører må beskytte miljøet, begrense sin påvirkning på klimaendringer og adressere andre miljømessige bekymringer knyttet til sin virksomhet.
4. Rapportering og håndtering av brudd

Fiskå Mølle tar brudd på disse retningslinjene alvorlig. Alle rapporterte brudd vil bli grundig undersøkt, og passende tiltak vil bli iverksatt for å rette opp situasjonen, korrigere eventuelle feil og forebygge fremtidige brudd. Leverandører forventes å samarbeide fullt ut i enhver undersøkelse.

5. Rapportering av brudd

Vi oppfordrer alle interessenter, inkludert ansatte, leverandører, kunder og samfunnet for øvrig, til å rapportere eventuelle brudd på retningslinjene. Rapporter kan sendes til daglig leder. Alle rapporter vil bli behandlet konfidensielt, og vi vil håndtere dem på en rettferdig og objektiv måte.

6. Informasjon om selskapet

For mer informasjon om Fiskå Mølle og vår virksomhet, besøk vår nettside på www.fiska.no.

Ved å følge disse etiske retningslinjene bidrar våre leverandører til å fremme ansvarlige og bærekraftige forretningspraksiser og opprettholde et sterkt partnerskap med Fiskå Mølle.