Grasarter

TIMOTEI

Dette er vår viktigste grasart. Timotei er robust og anvendelig, og kan dyrkes over hele landet. Timotei kan godt brukes i renbestand, men tradisjonelt inngår den i frøblandinger sammen med andre arter.

Noreng: Svært vinterherdig sort, gir god avling. Mest aktuell i Nord-Norge og utsatte fjellstrøk. Gjenvekstevnen er begrenset.

Lidar: En vintersterk sort, gir stor avling med god kvalitet. Har omtrent lik gjenvekstevne som Grindstad.

Grindstad: Svært yterik og robust sort. Hovedsort i hele Sør-Norge og deler av Midt-Norge. Grindstad har svært god gjenvekstevne med stor stråandel.

RAIGRAS

Raigras gir store avlinger av svært god kvalitet. Svakheten er dårlig overvintringsevne, men første og andre år går oftest godt. Selv med litt dårlig bestand etter vinteren og evt. en redusert førsteslått, tar den fort igjen det forsømte i andre og tredje slåtten. Flere mer robuste norske sorter gjør imidlertid arten mer aktuell også for innlandet, da i første rekke som innslag i en frøblanding.

Calibra: Dansk (flerårig) raigras: Yterik og halvtidlig tetraploid sort med middels god overvintringsevne.

Mondora: Italiensk (toårig) raigras: Tidlig, raskt etablerende sort med god gjenvekstevne. Stor stråandel, ca 15-30 % i Sør-Norge.

Bartigra: Westerwoldsk (ettårig) raigras: Har rask etablering. Gir stor avling og god tilvekst.

ENGSVINGEL

Denne hardføre, middels slitesterke og varige grasarten kan nyttes over hele landet. Engsvingel er et bladgras og inngår hovedsakelig som utfyllingskomponent i et bredt utvalg frøblandinger til både slått og beite.

Fure: Yterik sort, aktuell i Sør-Norge og i kystnære strøk.

Norild: Nordlig sort med god vinterherdighet.

Kasper: Svensk nordlig sort, brukes i mindre grad som erstatter for Norild.

Vinjar og Vestar: To nye norske engsvingelsorter som hhv. skal erstatte Norild og Fure. Begge er bl.a bedre på overvintring og avling enn dagens markedssorter. Sortene er under oppformering.

ENGRAPP

Engrapp bør være med i frøblandinger brukt til kombinasjoner av eng til slått og beite. Engrapp etableres seint, og best i engomløp lenger enn to-tre år.

Knut: Hardfør norsk sort som har gitt gode resultater i forsøk og praksis.

Monopoly: Vintersterk nederlandsk sort, har vist sin styrke i norske enger. Gir gode avlinger av fin kvalitet.

Oxford: Nederlandsk vintersterk sort, gir stor avling med god kvalitet.

RØDKLØVER

Rødkløver inngår i mange frøblandinger med en mindre andel. Den fikserer nitrogen og tilfører ekstra protein og mineraler i grovfôret. Trives best på jord i god hevd. En andel på 20-30 % kløver i grovfôret hever kvaliteten betydelig med tanke på smakelighet og innhold av næringsstoffer. Rødkløver går fort ut etter to år, ved sterk N-gjødsling, sein slått og beiting. God tilgang også 2016.

Reipo: Norsk tetraploid sort med størst avling og best vinterherdighet blant markedssortene.

Hovedsort i områder der rødkløver er mest utsatt for vinterskade/utgang.

Lars: Ny norsk tetraploid sort under oppformering. Har både bedre overvintring og avling enn Reipo. Skal erstatte Reipo. Kun som utsæd for frøavlere i 2016.

Lea: Norsk diploid, yterik og vintersterk sort. Egner seg best i Sør-Norge, men går også nordover.

HVITKLØVER

Hvitkløver er et verdifullt innslag i alle frøblandinger til beite. Forsøk viser også positive resultater ved innslag av hvitkløver i frøblandinger beregnet for ensilering.

Silvester: Ny dansk, høyvokst sort. Erstatter Milkanova. Passer best i lavlandet og langs kysten.

Liflex og Hebe: Henholdsvis nederlandsk og svensk høytvoksende sorter. Svært lik Silvester og Milkanova.

Norstar og Undrom: Henholdsvis norsk og svensk lavtvoksende, småblada og vintersterke sorter. Kan også brukes som underkultur.

Litago: Norsk lovende høyvokst sort med god overvintringsevne og stort avlingspotensiale.