<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Purke til leie

Som en av 13 purkeringer i landet, leier Jærgris AS ut 1100 purker til ti bønder i området. Med en grisingsprosent på 85 så langt i år, og hele 92 de siste to månedene, går familiebedriften bedre enn noen gang. Optimalisering av innemiljø og god rådgiving har gitt bedre trivsel hos grisene.


Dette er historien om hvordan Liv Høyland, den daglige lederen i familiebedriften Jærgris AS, snudde bedriften fra konkurs til pluss på kort tid - i tett samarbeid med Fiskås rådgiver Armando Oropeza, produktsjef i svin hos Fiskå Mølle. Etter å ha vært medeier i firmaet i fem år, gikk Høyland inn som daglig leder i 2012. 

– Jeg ville gjøre alt for at dette skulle være liv laga.

 

jaergris-31

Viktig tiltak: Fiskås rådgiver Armando Oropeza sjekker vanniplene hos purkene på Jærgris AS. Dette er blant noen av tiltakene som er gjort i purkenavet.

 

NAV MED TI SATELLITTER

Det er midt på dagen i Tegleveien utenfor Bryne. Inne hos Jærgris sover purkene, mens de ansatte sitter på kjøkkenet og har full oversikt over hva som skjer nede hos grisene.

Grisehuset på 3000 kvadratmeter består av én bedekkingsavdeling og én drektighetsavdeling. Store glassvinduer oppe på kjøkkenet gjør det mulig å følge med på grisene, uten å være fysisk tilstede inne i selve bingene. 

– Etter at vi fikk en god rådgiver inn, har det gått riktig vei for oss. Optimalisering er i fokus hele tiden, forteller Høyland.

Som én av totalt 13 på landsbasis, driver Jærgris AS en ring med purker som leies ut til bøndene i området. Purkene kjøres ut til bøndene før grising og kommer hjem igjen når de er klare for ny bedekking, mens bøndene beholder grisungene. Jærgris er selv navet, og bøndene er satellittene, besetninger som produserer smågriser uten å eie purkene. Totalt har Jærgris 1100 purker som leies ut til ti satellitter fordelt på 340 fødebinger.

– Som en tommelfingerregel sier vi at drektigheten varer i tre måneder, tre uker og tre dager. Purkene kjøres ut til satellittene to uker før grising og er sammen med grisungene i fem uker. Etter tre til fem dager er de klare for ny bedekking.

 

«Etter at vi fikk en god rådgiver inn, har det gått riktig vei for oss. Optimalisering er i fokus hele tiden.»

jaergris-11

Kunnskapsdeling: Armando og de ansatte på Jærgris deler erfaringer. God kommunikasjon og gjensidig tillit er viktig for å oppnå gode resultater.

  

GODE RESULTATER

Jæren Purkering ble stiftet i 2009 og gikk konkurs i 2013. Høsten 2012 startet Liv Høyland snuoperasjonen, men da var det for sent. Under det nye navnet Jærgris AS startet hun opp igjen, nå med helt andre forutsetninger. Kursen ble langt om, og i dag har Jærgris gode resultater både økonomisk og i grisingsprosent. I 2017 kom Armando Oropeza fra Fiskå Mølle på banen – og Høyland var lydhør. I dag har hun oppgradert ventilasjonsanlegget i navet, og investert i en ny styringsboks, som måler ammoniakk og CO2. I samarbeid med Jærgris gjennomførte Oropeza blant annet målinger av gasskonsentrasjoner, CO2 og ammoniakk,
i navet. Her fant han veldig høye nivå av ammoniakk, spesielt om morgenen.

– Det ble installert en ammoniakkmåler som Liv kan sjekke via en app på telefonen. Ammoniakknivået i grisenes oppholdssone bør ligge lavere enn 10 ppm, i henhold til Mattilsynets retningslinjer for svinehold. Vi har også evaluert organer fra purkene som ble sendt til slakt. Der fant vi ut at rundt 40 prosent av purkene hadde urinveisinfeksjoner, noen av disse med høy pH i urinen. Dette kan medføre redusert drektighetsrate.

 

jaergris-25

Viktig med riktig fôr: Purker får cirka seks Fen avlsfôr daglig ved flushing.

 

MER VANN TIL PURKENE

Løsningen ble å starte med to tiltak: Først ble Jærgris anbefalt å øke antall drikkenipler per binge. Det ble installert tolv per binge, for å sikre bedre vanntilførsel. Videre ble det tilsatt benzosyre i kraftfôret, som fører til en reduksjon i urinens pH, dette for å hemme bakteriell vekst. Disse tiltakene, i tillegg til forbedret ledelse og motivasjon hos de ansatte, har ført til merkbare bedringer, mener Oropeza.

– Betente blærer kan unngås ved å gi bedre tilgang til vann. De drakk rett og slett for lite. Det var et hierarki i bingene der noen purker kontrollerte drikkeniplene. Ved å gi større tilgang til vann, fikk grisene det bedre. Nå er det nok til alle hele tiden. Vi fant også at ammoniakknivået var høyt i purkenes oppholdssoner. Begge disse endringene gjorde at grisningsprosenten gikk opp, sier han.

De nye tiltakene har gitt resultater hos Jærgris. Mens grisningsprosenten i 2016 var på 76 prosent, har den gradvis forbedret seg. Året etter var den på 80 prosent og nå ved siste kontroll i september var grisningsprosenten på hele 85 prosent. I tillegg har antall urinveisinfeksjoner gått kraftig ned hos Jærgris. Mens tidligere undersøkelse viste at rundt 40 prosent av purkene hadde urinveisinfeksjon, ble purkene igjen testet i 2018.

– Av 15 purker som ble testet i september, fant vi bare én med urinveisinfeksjon, sier Oropeza.

 

jaergris-17

Purkene for to typer kraftfôr; avlsfôr til flushing og første måned etter inseminering og Opti Drektig fra 30 dager etter inseminering til flytting til satellittene.

 

MOTIVERENDE ENDRINGER

Hos Jærgris er det også blitt gjort tiltak med organiske mineraler med tanke på bein- og klauvhelse. For å styrke skjelett og klauver tilsettes nå organiske mikromineraler og mer vitamin D fra og med tidlig alder. Dette vil ifølge Oropeza medføre økt holdbarhet av purkene over tid, i likhet med hva nyere publikasjoner viser.

– Jeg setter stor pris på den jobben Oropeza har gjort for oss. Etter at han kom inn med gode råd har vi forbedret mye. Jeg har inntrykk av at en del bare vil vaksinere seg vekk fra alt, mens Oropeza hadde konkrete forslag på forbedring uten mer vaksinering. Nå måler vi ammoniakk og CO2 hver time hele døgnet. Det betyr at vi alltid vet hvordan miljøet er hos grisene, sier Høyland.

– Liv er enkel å samarbeide med. Hun tar tak med en gang og gjør de endringene som kreves. Det er motiverende både for henne og meg, og gjør at vi får til gode resultater. Endringene som har blitt gjort gjenspeiles i forbedret dyrehelse. Samtidig jobber vi kontinuerlig med optimalisering av driften, avslutter Oropeza.

 

jaergris-5-test (1)

Leier ut purker: Som en av 13 purkeringer i landet, leier Jærgris AS ut 1100 purker til ti bønder i området.

 

JÆRGRIS AS

• Et nav med 1100 purker som leies ut til satellitter når de er høydrektige.
• Ti satellitter i navet produserer smågris.
• Purkene eies av Jærgris, mens grisungene eies av bonden.
• Når grisungene er avvendt, går purka tilbake til navet for å bli inseminert på ny.

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.