<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Planlegging av vårgjødsling til eng

Prosjektet Grovfôr 2020 som hele landbruksnæringen var en del av ble avsluttet for godt ett år siden. Utgangspunktet for prosjektet var å heve grovfôravling- og kvalitet med 20%. Nå må vi ta den nye kunnskapen i bruk for å nå dette målet.

Av: Oddbjørn Lobekk, plantekultursjef

Det er store naturgitte variasjoner i landet vårt, men du som gårdbruker kan sørge for at det blir gjort riktig på din gård etter ditt behov og dine forutsetninger. Nok grovfôr med god kvalitet produsert med lavest mulig innsatsfaktor må være et overordnet mål.

 

Utgangspunktet - jorda di

Planterøtter må ha luft og plass til å vokse, og pH påvirker tilgjengeligheten til næringsstoffene i jorda. Drenering, god jordstruktur og riktig pH er derfor grunnleggende for at røttene skal vokse og ta opp næringsstoffene som plantene trenger, uavhengig om næringsstoffene kommer fra jorda, husdyrgjødsel eller mineralgjødsel. Jordprøver bør tas hvert 5. år og gir deg i hovedsak svaret på to spørsmål; hvor og hvor mye du bør kalke, og hvor mye næringsstoffer jorda kan bidra med. Optimal pH til gras er 6-6,5 på mineraljord. En god strategi er å kalke i gjenleggsåret slik at du får blandet kalken inn i hele plogsjiktet. Ved overflatekalking anbefales maks 3-500 kg kalk pr. daa pr. sesong. Årets kalde vinter med frost og tele i bakken har vært en fin mulighet for kalking uten risiko for jordpakking og kjøreskader.

 

Bilde1-1

Denne figuren er kjent og viser hva som er utfordringen for næringsopptak til plantene ved for lav pH.

 

Mål - avlingsnivå

Gjødsling handler om å tilføre plantene de næringsstoffer som trengs for å gi god avling og kvalitet. Dersom enga er i stand til å gi store avlinger vil en oppleve god avlingsrespons med økt tilførsel av næringsstoffer. For å få dette til er det viktig at du vet hvilken avling enga potensielt kan gi. Dette henger ofte sammen med alderen på enga og om ugras har tatt over for de sådde kulturplantene. For mange kan det være mye å spare på å differensiere gjødslingen mellom ulike skifter ut fra forventet avling på hvert skifte. Registrer antall rundballer eller lass per skifte for å kunne beregne avlingsnivå.

Avlingsnivå (kg TS per daa) ved å kombinere informasjon om rundballevekt, tørrstoff og antall rundballer.


Avlingsnivå

Vekt rundball

Tørrstoff

Antall rundballer per daa

3

4

5

6

7

 

600

20 %

360

480

600

720

840

30 %

540

720

900

1080

1260

40 %

720

960

1200

1440

1680

 

800

20 %

480

640

800

960

1120

30 %

720

960

1200

1440

1680

40 %

960

1280

1600

1920

2240

 

1000

20 %

600

800

1000

1200

1400

30 %

900

1200

1500

1800

2100

40 %

1200

1600

2000

2400

2800REssurser - utnytt husdyrgjødsel

Balansert gjødsling er et begrep som brukes mye og det betyr enkelt å gjødsle slik en tilbakefører de næringsstoffene som plantene trenger og tar ut under vekst (avling og kvalitet). Dersom en ikke balanserer gjødslingen vil jorda over tid miste sin produksjonsevne. Avlingen er uttak, husdyrgjødsel og mineralgjødsel er tilførsel. Derfor er det viktig at en vet hva husdyrgjødsla inneholder og hvor mye en kjører på. Det finnes tabeller og normer på dette, men det varierer mye i forhold til innblanding av vann i form av åpne gjødselkummer og mye vann i forbindelse med melkerobot etc. Det kan derfor være lurt å ta analyse av husdyrgjødsel en har på sin egen gård.

Husdyrgjødsel er effektivt for å dekke grasets behov for fosfor og kalium. Spredning av husdyrgjødsel er tids- og kostnadskrevende for den enkelte gårdbruker, og det er viktig å tilstrebe god fordeling og utnyttelse, samt unngå skadelig jordpakning. Metode for spredning av husdyrgjødsla påvirker virkningen av nitrogenet. Nedmolding gir best utnyttelse. Ved overflatespredning vil bruk av stripespreder i overskyet vær med god luftfuktighet gi minst tap av nitrogen til lufta. Det anbefales maks 3-4 tonn husdyrgjødsel per dekar til hver slått.  Husdyrgjødsel alene blir som oftest utilstrekkelig med hensyn til spesielt nitrogen og svovelforsyning, men en må også ta hensyn til kalium og fosfor der det er behov. 

 

kunnskap - behov for mineralgjødsel 

Etter fordeling av husdyrgjødsel må en dekke plantenes resterende næringsbehov med mineralgjødsel. Nitrogen påvirker avlingsmengde og innhold av protein i graset. For å oppnå høye avlinger er det viktig å tilføre riktig mengde nitrogen. I tabellen kan du se hvilke mengder nitrogen du bør tilføre enga utfra forventet avlingsnivå.

Forslag til nitrogengjødsling i eng, intensiv drift:

Nitrogenbehov ved ulike avlingsnivå

Ant. slåtter

Avlingsnivå kg TS/daa

Total Nitrogen kg/daa

Fordeling kg N 

per slått

2

470

15 kg N

10 + 5

2

700

19 kg N

11 + 8

2

940

23 kg N

13 + 10

2

1170

27 kg N

15 + 12

3

700

22 kg N

10 + 8 + 4

3

940

26 kg N

12 + 9 + 5

3

1170

30 kg N

13 + 11+ 6

3

1400

34 kg N

14 + 13 + 7

 

Behovet for fosfor er mindre, men fosfor har en viktig rolle i stoffskiftet til plantene. Fosfor er viktig for rotutviklingen og mangel på fosfor vil begrense avlingen. Fosfor er lite bevegelig i jorda og lite utsatt for utvasking, men selv ved høye fosfortall i jorda kan det være for lite fosfor tilgjengelig for plantene.

Fosfor fra husdyrgjødsel og fra organisk materiale i jorda trenger varme for å bli omdannet til plantetilgjengelig fosfor. Siden fosfor er lite mobilt må planterøttene vokse til næringsstoffene, noe som kan være årsaken til fosformangel på pakket jord der røttene ikke får utviklet seg. Plantetilgjengelig fosfor i jord avhenger av pH, avstand til planterøttene og jordtemperatur. Fiskå Mølle anbefaler å tilføre plantetilgjengelig fosfor om våren. Fullgjødsel 25-2-6 kan være et godt alternativ der det blir brukt husdyrgjødsel.

Kalium har mange funksjoner i plantene, og påvirker næringsopptak, fotosyntese, veksthastighet og fôrverdi. Det har viktige funksjoner i reguleringen av spalteåpningen ved tørkestress. Dessuten er kalium et viktig næringsstoff for en god vinterherdighet (kalles ofte for plantenes «frostvæske») og dermed god overvintring av enga.

Husdyrgjødsel fra gris eller fjørfe inneholder mindre kalium og det er anbefalt å gjødsle ekstra med kalium dersom en bruker denne typen husdyrgjødsel. Fiskå Mølle anbefaler i slike tilfeller OPTI-NK 22-0-12 eller NS 27-0-0 (4S) og Kaliumklorid 50 som gode alternativ.

 

Omregning fra kg Nitrogen til kg gjødsel per daa:

N-behov

5

6

10 

11 

12 

13 

14 

15

Full-gjødsel 

25-2-6 (4S)

12 

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

OPTI - NS 

27-0-0 (4S)

11

15

19

22

26

30

33

37

41

44

48

52

56

OPTI - NK 

22-0-12 (3S + Se)

14

18

23

27

32

36

41

45

50

55

59

64

68

 

 Fokus - Svovel i vårgjødslinga

Svovel sammen med nitrogen spiller en nøkkelrolle for å optimalisere proteininnholdet. Svovelmangel gir avlingstap og redusert fôrkvalitet. Når graset vokser utnyttes svovel sammen med nitrogen, svovelmangel vil derfor også senke nitrogeneffektiviteten.  Planter som lider av svovelmangel vil ha høyere innhold av uutnyttet nitrogen, noe som kan påvirke fôrkvaliteten i negativ retning. Husdyrgjødsel inneholder en del svovel, men den er organisk bundet og må omdannes til sulfat før plantene kan utnytte den. Denne omdanningen er avhengig av temperatur og det er derfor størst fare for svovelmangel om våren. Veksten i graset starter ved temperaturer over 5 grader, mens svovel fra jord og husdyrgjødsel ikke er tilgjengelig før jordtemperaturen er over 8 grader.

Fiskå Mølle anbefaler derfor at du tilfører svovel gjennom mineralgjødsla. Gjødselslag som inneholder ekstra svovel er Fullgjødsel 25-2-6, NS 27-0-0 (4S) eller OPTI-NK 22-0-12.

Oppsummerende råd for å lykkes

  • Riktig timing, gjødselmengde- og type betyr mye for plantenes respons.
  • Fokuser på vekstforholdene og gjør gjødslingstiltak etter behov og avlingsforventning.
  • Bruk beslutningsstøtteverktøy i vekstsesongen for å sjekke næringsstatus (N-Tester) og sjekk visuelt
  • Sørg for at spredeutstyr er i orden. Ta i bruk ny teknologi, riktig innstilling, kantsoner og kontroll

 

Bruk erfaringene dine, søk kunnskap, ha planverk og strategi på hvor du vil. Det vil gjøre hverdagen spennende, øke motivasjonen for fortsatt full fart inn i fremtiden, ikke nøl med å ta kontakt med din lokale Fiskå Mølle-kontaktperson. God våronn. 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.