<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nitrogen fra lufta

Vixeran fanger nitrogen fra lufta og gjør det tilgjengelig for plantene.

Ragnhild Nærstad, Markedsansvarlig for Syngenta i Norge

Lufta er den største nitrogenkilden vi har, den inneholder 78% nitrogen. Men plantene klarer ikke å ta opp fritt nitrogen direkte fra nitrogengassen i lufta. Plantene kan bare ta opp bundet nitrogen i form av nitrat, ammonium, urea eller i organiske forbindelser.

Nitrogen er det næringsstoffet som har størst utslag på tilveksten i plantene, så nitrogengjødsling har avgjørende betydning for økte avlinger og kvalitet i landbruksvekster.  Men det er ikke uten ulemper, prosessen med å binde nitrogen er svært energikrevende.  Tenk om vi hadde en enkel og miljøvennlig metode for å fiksere fritt tilgjengelig nitrogen direkte fra lufta?

 

LEVER I PLANTEN 

Organismene som lever fritt inne i planter uten å forårsake sykdom kalles endofytter. Så langt man har analysert har man funnet endofytter i alle typer planter, likevel er samspillet mellom endofyttene og planten lite forstått. Endofyttene lever av organiske forbindelser fra planten, det vil si at de snylter, men noen bakteriearter er i stand til å gi noe tilbake til planten.  Noen arter kan fiksere nitrogen fra luften og gi dette til planten i form av ammonium, de kalles frittlevende nitrogenfikserende endofytter. 

 

FIKSERER NITROGEN FRA LUFTa

Vixeran er et biologisk nitrogenfikseringsprodukt, basert på en anerkjent bakteriestamme av den frittlevende nitrogenfikserende endofytten Azotobacter salinestris CECT 9690 som er utvalgt for sin gode evne til å kolonisere ulike planter og fiksere nitrogen i dem. 

 

LANGLIVEDE CYSTER

De fleste bakterier er kortlivede, men Azotobacter salinestris kan lage cyster, tykkveggende endosporer som fungerer som langlivede overlevingsorgan. I Vixeran er Azotobacter salinestris i cyste-form, så derfor har produktet lang holdbarhet, så lenge det står tørt og uåpnet. Vixeran påføres unge planter som en bladsprøyting. Fuktigheten i sprøytevæsken aktiverer cystene til å spire slik at bakterien vokser og koloniserer planten både utenpå og inni. Azotobacter salinestris-bakterien har et vidt temperaturspenn, den er aktiv fra  4°C – 45°C, og optimal temperatur for tilvekst et 10-35°C. Ved lave temperaturer og abiotisk stress danner bakterien cyster og går i dvale for å re-aktiveres når forholdene er gode. 

 

lett å bruke

Vixeran løses i vann og sprøytes på bladene av unge planter. Dosen er 5 g per dekar. Man kan bruke vanlig åkersprøyte og Vixeran kan tankblandes med de fleste plantevernmidler og gjødselpreparater så lengde pH i sprøytevæsken er mellom 5,5 og 9.  
 

det er trygt

Bruk av gjødselprodukter basert på frittlevende nitrogenfikserende bakterier som Azotobazter-arter er nytt, det er derfor gjort en risikovurdering og Azotobacterslekten står nå på EU sin positivliste. VKM (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) har vurdert at det er trygt å bruke Azotobazter- arter i Norge både med hensyn til helse og miljø.
 
Vixeran er registrert hos Mattilsynet  (Reg. nr10661).  Erfaringer fra nordiske forsøk i korn viser at en behandling med Vixeran på unge kornplanter gir en avlingseffekt tilsvarende 3 kilo nitrogen per dekar. Foreløpige forsøk i gras ser også lovende ut. Vi har også gjort forsøk i flere andre vekster, men her er erfaringsgrunnlaget foreløpig for lite til å komme med anbefalinger om hvor mye nitrogengjødsel man kan spare med å bruke Vixeran.

 

Bilde1-2

 

ANBEFALING I KORN

Bruksanvisning:

• Løses i vann og sprøytes på bladene av unge planter

• Behandlingstidspunkt: BBCH 21– 31, når plantene er i god vekst (man blander Vixeran i sprøytetanken når man sprøyter mot ugras/vekstregulering)

 • Dosering: 1 behandling med 5 g/daa

Bruksanbefaling ved delt gjødsling:

• Grunngjødsling skal ikke reduseres

• Overgjødsling kan reduseres med  3 kg N per dekar

• Proteingjødslingen i hvete skal ikke reduseres

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.