<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyhet: bulk-levering av ensileringsmiddel

Fiskå Mølle kan nå tilby KOFA® og GrasAAT® ensileringsmiddel levert med tankbil med godkjent telleverk direkte på gård. Dette blir både rimeligere og mer miljøvennlig enn å kjøpe nye containere hvert år. Denne sesongen tilbys dette i Rogaland, Agder og Innlandet, men tilbudet blir utvidet fra neste sesong.

Av: Oddbjørn Lobekk, plantekultursjef

KOFA® er en videreutvikling av anerkjente KOFASIL® som har vært på markedet i over 30 år. KOFA® har en pH på 9, er ikke etsende eller korroderende, krever lav dosering og har spesielt god effekt mot smørsyresporer og listeriose. Bruk av ensileringsmiddel gir en sikker gjæringskvalitet, lite nedbryting av
næringsstoffene i fôret, samt et surfôr med god smak og stabilitet. Ved et grovfôr med høyt næringsinnhold og god smak kan det produseres mer melk og kjøtt basert på grovfôr produsert på gården.


ØKONOMI

Resultat fra fôringsforsøk med melkeku fôret med silo med KOFASIL®, ga en økning i fôropptak fra 10,7 til 12 kg tørrstoff per ku per dag, sammenlignet
med fôr uten ensileringsmiddel. I tillegg var bevaringen av energiinnholdet
i fôret høyere i siloen tilsatt KOFASIL®: 0,89 FEm / kg TS med ensileringsmiddel, mot 0,86 FEm / kg TS uten.

Den forbedrede silokvaliteten ga et høyere fôropptak, høyere energiopptak
og en potensiell økning i melkeproduksjon på 3,2 kg melk pr. dag. I en besetning med 50 kyr og en melkepris på 5,50 kr pr. liter, gir dette en omsetningsøkning
på 235 000 kr pr. år. Når man trekker fra kostnaden ved bruk av ensileringsmiddel
og det forhøyede grovfôrforbruket (estimert grovfôrpris på 3,50 kr per FEm) i den samme besetningen, til sammen 78 000 kr per år, sitter man igjen med en nettogevinst på 157 000 kr pr. år.

 

Tabell

Kilde: FAL Braunschweig

Ved en normal surfôrkvalitet med 30 % tørrstoff og 0,88 FEm / kg TS, er kostnaden til KOFA® ensileringsmiddel kun ca. 20 øre per FEm. Sammenlignet
med hva du kan få igjen i økt avdrått, reduserte kraftfôrkostnader og minsket risiko for varmgang, sporer eller listeriose, er dette en billig forsikring av en svært stor fôrverdi i siloen.

 

KOFA®

KOFA® LP er beregnet for gras som er litt fortørket (opp til 35 % tørrstoff). Dette produktet har best effekt på gjæringskvalitet og forebygging av smørsyresporer og listeriose som ofte kan være en utfordring i fuktig fôr. KOFA® Ultra er beregnet for gras med tørrstoffinnhold mellom 30 og 65 %. Produktet har best effekt mot varmgang og mugg, noe det er større risiko for i tørt fôr som er vanskeligere å
komprimere og fjerne all lufta fra. På grunn av det høye innholdet av Natriumnitritt
i KOFA®-produktene, anbefaler vi KOFA® kun til plansiloer og rundballer. Ved eventuelt bytte fra syreprodukter til KOFA® eller motsatt, er det viktig å tømme og kjøre gjennom vann i pumpe, slanger, rør og dyser. Ved blanding av syreprodukter og KOFA® vil det skje en kjemisk reaksjon som danner en «grøt» og giftig gass.

 

DOSERING

Vi anbefaler alltid å følge anbefalt dosering for ensileringsmiddelet som brukes, da underdosering i flere tilfeller kan være verre enn å ikke bruke ensileringsmiddel. Ved underdosering får både de ønska og uønska bakteriene
i ensileringprosessen en «kalddusj»; pH-en i graset senkes ikke fort nok og det er
stor risiko for uønska bakterievekst og feilgjæring. Dette gir ustabilt fôr som er ekstra utsatt for varmgang etter åpning av siloen. Ved gode høste- og innleggingsforhold kan den laveste anbefalte doseringen brukes. Ved dårligere
høsteforhold eller ved gras som er vanskelig å ensilere, bør det brukes en høyere
dosering. Gras som er vanskelig å ensilere kan være gras som er veldig vått, veldig tørt eller har høyt innhold av protein og kløver som fungerer som buffere på pH-senkningen i siloen. En generell anbefaling tilsier ca. 300 kg gras med 30 % tørrstoff per m3 tilhenger. Det vil si at det bør brukes ca. 1 liter ensileringsmiddel per m3 tilhenger. Uavhengig av ensileringsmiddel, er høste- og
innleggingsforholdene av graset svært viktige. Effektiv fortørking, god kutting, svært god pakking og tildekning er alltid viktige forhold for å få en god silokvalitet.

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.