<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

TIDLIG GJØDSLING etter 1. slått

Rekordtidlig og god vår kommer til å gi oss tidlig slått, og vi kan forvente store avlinger dersom avlingspotensialet er utnyttet med riktig gjødsling av husdyrgjødsel og mineralgjødsel.

 

TIDLIG GJØDSLING AV ENG ER VIKTIG

Tilfør mineralgjødsel og husdyrgjødsel raskest mulig etter slått, det er ingen grunn til å vente. Dette er viktig for å få i gang veksten og oppnå god avlingsrespons. I tillegg vil tidlig gjødsling med husdyrgjødsel redusere faren for forurensing av bladverket. Kjølig vær er en fordel ved spredning av husdyrgjødsel, og regn etter utkjøring er bra. Er det varmt vær og vind risikerer du at mye lett-tilgjengelig nitrogen fordamper før det kommer plantene til gode. Mineralgjødsel ønsker vi også regn på, men vi er ikke like avhengige av nedbør da denne løser seg opp ved nattedogg og mindre regnbyger. Mineralgjødsel mister ikke sin effekt om den blir liggende på bakken en tid før den løses opp. Ofte ser vi eng i dårlig vekst grunnet sen gjødsling om våren og/eller etter slått. Dette gjelder særlig på næringsfattig jord, ved lav jordtemperatur og under tørre forhold. Under slike forhold løses gjødsla sakte opp, samtidig som jorda har liten evne til å frigjøre næringsstoffer fra jordreservene.

 

NITROGEN

Nitrogen er det næringsstoffet som har størst innvirkning på plantevekst. Riktig nitrogenmengde fastsettes på bakgrunn av forventet avling. I et 3-slått system skal nitrogennivået heves sammenlignet med i et 2-slått system, selv om avlingsnivået er det samme ved begge strategier.

 

screenshot-2019-06-19-at-150309

Gjødslingsanbefalinger fra Fiskå Mølle

KALIUM

Kalium er næringsstoffet som tas opp i størst mengder av engvekstene etter nitrogen. Uttaket av kalium er betydelig i gras, og fra og med 3. engår bør man være påpasselig med å tilføre mer kalium enn i det første engåret. Ved høye avlingsnivåer og lav kaliumstatus i jorda bør kaliumgjødslingen ligge rundt 25 kg kalium per dekar. I eldre eng bør man legge mer vekt på syreløselig kalium (K-HNO3) i jordanalysen.

 

SVOVEL

Svovel er et viktig næringsstoff til gras. Man bør tilføre 1-1,5 kilo svovel til hver slått. Når graset vokser utnyttes svovel sammen med nitrogen. Svovelmangel vil redusere nitrogeneffektiviteten, fordi svovel bidrar til å omdanne nitrogenforbindelser til fullverdig protein. Planter som lider av svovelmangel vil derfor ha høyere innhold av uutnyttet nitrogen, som kan påvirke fôrkvaliteten i negativ retning. Der husdyrgjødsla dekker behovet for fosfor og kalium, kombineres husdyrgjødsla gjerne med nitrogengjødsel. Vi anbefaler OPTI-NS 27-0-0 (4S). Der det også er behov for en mindre mengde fosfor og/eller kalium, kan en relativt fosfor- og kaliumfattig Fullgjødsel® 25-2-6 utfylle husdyrgjødsla på en fin måte. Denne Fullgjødselen vil forsyne plantene med ekstra svovel.

 

VIKTIGE VURDERINGER

Før ny gjødsling må man vurdere fôrbehovet etter 1. slått. De siste to årene er det betydelig redusert grovfôrlager rundt på gårdene, derfor er det nå ekstra viktig for mange å oppnå gode avlinger denne sesongen. Ønsker man økt 2. slått bør man vurdere å gå opp noen kilo med nitrogen ut fra hva som er planlagt. Forsøk fra Yara Kotkaniemi i Finland viser at Grindstad har et stort avlingspotensial og gir god avlingsrespons for økende N-nivå. Man bør dessuten tenke gjennom hva som begrenser avlinga. Skyldes lav avling i 1. slåtten at plantedekket er dårlig, vil avlingspotensialet og dermed gjødslingsbehovet antagelig være moderat. Slike observasjoner må du ta med deg framover og sørge for en god plan for fornying av enga.

 

For å treffe rett nitrogenmengde til gras bør man tenke gjennom følgende faktorer før gjødsling gjennomføres:

  • Botanisk sammensetting i enga
  • Forventet avlingsnivå og antall slåtter
  • Tilgang på husdyrgjødsel
  • Næringsinnholdet i husdyrgjødsla

 

FISKÅ MØLLE HAR GOD VARETILGANG PÅ NITROGENGJØDSEL

Med bakgrunn i oppfordring om tidlig gjødsling de siste årene har vi sett tendens til gjødsling to-tre uker tidligere enn for fem-seks år siden. En utfordring med dette er å få tak i nok vare tidlig nok på lav termin. Vi har sikret oss mye nitrogen i juni og vil fra 1. juni være leveringsdyktige fra alle Fiskå Mølle sine lager.

OPTI-NS 27-0-0 (4S) fra Yara har vi på alle lager.
OPTI-NS 27-0-0(4S), NS 27-0-0 (4S) Achema og Ammoniumnitrat 34,4% vil være tilgjengelig i Rogaland og Agder.

Nitrogengjødsel finner du her

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.