Geit

Toplac®

Svært konsentrert kraftfôr med omsyn til energi og protein. Gir erfaringsvis høgare mjølkeyting enn anna kraftfôr samtidig som den gir god respons på tørrstoffinnhaldet i geitemjølka.

Til appetittfôring av grovfôr ved middels utviklingstrinn. 

Som for TopLac Nøytral, men med negativ PBV. Passar til appetittfôring av proteinrikt, tidleg hausta grovfôr av høg kvalitet.

Som for TopLac Nøytral, men med positiv PBV. Den passar godt til appetittfôring av svakt gjødsla grovfôr, eller grovfôr på eit seinare utviklingstrinn, eller ved mykje halm i rasjonen.

produktverdier

Smørbukk ™

Fiber- og fettrik spesialblanding for høg fett-% kombinert med moderat mjølkeyting. Aktuell også ved grovfôrmangel. Spesielt interessant i geitebesetningar som ligg godt an i forhold til kvotefylling.

Sau/lam appetitt

Fiber- og proteinrikt kraftfôr som opprinneleg er tilpassa appetittfôring av sau og lam. Men erfaringar har tydeleg vist at dette fôret fungerer svært godt til kje i kombinasjon med mjølkeerstatning. Fungerer også svært godt i kraftfôrautomatar.

Fiskå Nor500

Rimeleg kraftfôr med høgt innhald av stivelse og protein, svært aktuell som feitekraftfôr etter endt laktasjon. Til grovfôr med middels kvalitet.

Roetopp

Fiberrikt kraftfôr basert på roesnittar (betepulp), melasse og salt, samt litt fett. Har ekstra negativ PBV, og er mest aktuell til geit i kombinasjon med anna kraftfôr. Seinkar urea i mjølk/blod, og betrar gjødselkonsistens og vomfunksjon ved fibermangel.

Fibermix

Er gunstig til geit som ein del av fôrrasjonen då den errfaringsvis gir betre vomfunksjon ved fiberfattig grovfôr. Fullt vitaminisert og mineralisert, moderat koparinnhald tilpassa sau. Også aktuell ved grovfôrmangel. Svakt positiv PBV20.

Topkalv

Fungerer godt til kje den første tida. Har ekstra høg fordøyelegheit av proteinet, og er tilsett vitamin tilpassa heilt unge drøvtyggarar. Vi tilrår overgong til Sau/Lam Appetitt etter nokre veker, spesielt der ein gir kjea mjølkeerstatning. 

Maxammon bygg

Maxammonbehandla, valsa norsk bygg. Nytt og potensielt fôrmiddel også til geit. Dette er eit basisk fôr med nøytral PBV20. Aktuell i fullfôret til mjølkegeit i doser på 5-7 hg pr dyr pr dag. Forventninga er som hjå mjølkekyr: Fastare gjødselkonsistens, og at responsen er ein kombinasjon av auka mjølk, fett- og protein-% i mjølka. 
Fullfôret bør balanserast med vitamin- og mineraltilskotet "Premium KornKross".

Roebygg 2:1

Granulert spesialprodukt til fullfôrblandarar (grunnmix). Tilfører rasjonen både betefiber og stivelse, og blandar seg betre med med tørt grovfôr enn pelletert vare. Inneheld roesnittar og bygg i forholdet 2:1, og er tilsett melasse, salt og litt fett.